b”

\xd0\x9f\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb4\xd0\xbb\xd0\xbe\xd0\xb6\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x8f \xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb9 \xd0\xbf\xd0\xbb\xd0\xbe\xd1\x89\xd0\xb0\xd0\xb4\xd0\xba\xd0\xb8 \xd0\x9f\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb9 \xd0\xa4\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x82\xd1\x83\xd0\xbd\xd0\xb0

\r\n\r\n

\xd0\x9f\xd0\xbe\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xb7\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8f\xd0\xbc \xd0\xbd\xd0\xb5\xd0\xbe\xd0\xb1\xd1\x85\xd0\xbe\xd0\xb4\xd0\xb8\xd0\xbc\xd0\xbe \xd0\xb2\xd1\x8b\xd0\xb1\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c \xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb9 \xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb9 \xd1\x81\xd0\xb0\xd0\xb9\xd1\x82 \xd1\x81 \xd0\xb8\xd0\xbd\xd1\x82\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb5\xd1\x81\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd0\xb4\xd0\xbe\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd0\xbc\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb8\xd1\x8f\xd1\x82\xd0\xb8\xd1\x8f\xd0\xbc\xd0\xb8, \xd0\xbe\xd0\xbf\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd0\xb2\xd1\x8b\xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb4\xd0\xb0\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd0\xb2\xd1\x8b\xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80\xd1\x8b\xd1\x88\xd0\xb5\xd0\xb9, \xd1\x81\xd0\xb5\xd1\x80\xd1\x82\xd0\xb8\xd1\x84\xd0\xb8\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd0\xbd\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd1\x81\xd0\xbb\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xbc\xd0\xb8. \xd0\x92 \xd1\x81\xd0\xbe\xd0\xb2\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xbc\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xbd\xd1\x8b\xd1\x85 \xd1\x83\xd1\x81\xd0\xbb\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb8\xd1\x85 \xd0\xb8\xd0\xb3\xd0\xbe\xd1\x80\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd0\xb7\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xb5\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x8f \xd0\xbe\xd1\x81\xd1\x83\xd1\x89\xd0\xb5\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb2\xd0\xbb\xd1\x8f\xd1\x8e\xd1\x82 \xd0\xb4\xd0\xb5\xd1\x8f\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd0\xbe\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x8c \xd1\x81\xd0\xbe\xd0\xb3\xd0\xbb\xd0\xb0\xd1\x81\xd0\xbd\xd0\xbe \xd0\xbb\xd0\xb8\xd1\x86\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb7\xd0\xb8\xd1\x8f\xd0\xbc \xd0\xbe\xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xbd\xd1\x8b\xd1\x85 \xd0\xb3\xd0\xbe\xd1\x81\xd1\x83\xd0\xb4\xd0\xb0\xd1\x80\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb2, \xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xba \xd1\x82\xd0\xbe Malta, Curasao, Gibraltar. \xd0\x9a \xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xbc \xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xbd\xd0\xbe\xd1\x81\xd0\xb8\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\x9f\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb9 \xd0\xa4\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x82\xd1\x83\xd0\xbd\xd0\xb0 \xd0\xbe\xd0\xbd\xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xb9\xd0\xbd \xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xbe. \xd0\x9f\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xbb https://megapoisk.com/kogda-pojavilis-pervye-azartnye-igry-interesnye-istorii-iz-mira-gemblinga \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb4\xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xb3\xd0\xb0\xd0\xb5\xd1\x82 \xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb9 \xd0\xb3\xd1\x8d\xd0\xbc\xd0\xb1\xd0\xbb\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xb3, \xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xba\xd1\x83\xd1\x8e \xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8e \xd0\xb2\xd1\x81\xd0\xb5\xd0\xbc \xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbc, \xd0\xb4\xd0\xbe\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x88\xd0\xb8\xd0\xbc \xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb7\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb0 \xd1\x81\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb5\xd1\x80\xd1\x88\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xb5\xd1\x82\xd0\xb8\xd1\x8f.

\r\n\r\n

\xd0\x9f\xd0\xbb\xd1\x8e\xd1\x81\xd1\x8b Play Fortuna \xd0\xbe\xd0\xbd\xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xb9\xd0\xbd \xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xbe

\r\n\r\n

\xd0\x98\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb9 \xd0\xbf\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xbb \xd1\x81 \xd0\xbf\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb2\xd1\x8b\xd1\x85 \xd0\xbc\xd0\xb8\xd0\xbd\xd1\x83\xd1\x82 \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbe\xd1\x89\xd1\x80\xd1\x8f\xd0\xb5\xd1\x82 \xd1\x81\xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb8\xd1\x85 \xd0\xb3\xd1\x8d\xd0\xbc\xd0\xb1\xd0\xbb\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2 \xd1\x89\xd0\xb5\xd0\xb4\xd1\x80\xd1\x8b\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb4\xd0\xb0\xd1\x80\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd0\xb7\xd0\xb0 \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xbd\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xb5 \xd1\x81\xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x82\xd0\xb0, \xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8e, \xd0\xb0\xd0\xba\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8e \xd0\xb1\xd0\xbe\xd0\xbd\xd1\x83\xd1\x81-\xd0\xba\xd0\xbe\xd0\xb4\xd0\xbe\xd0\xb2, \xd0\xbe\xd1\x80\xd0\xb3\xd0\xb0\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xb7\xd0\xbe\xd0\xb2\xd1\x8b\xd0\xb2\xd0\xb0\xd0\xb5\xd1\x82 \xd0\xb0\xd0\xba\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xbd\xd0\xbe\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb8 \xd1\x81 \xd1\x86\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb4\xd0\xb0\xd1\x80\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbc\xd0\xb8. \xd0\x9a\xd0\xbb\xd1\x83\xd0\xb1 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb8\xd0\xb4\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb6\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb0\xd0\xb5\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\xb3\xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xbd\xd1\x8b\xd1\x85 \xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb1\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xb9 \xd0\xba\xd0\xb0\xd1\x81\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd0\xbe \xd0\xb7\xd0\xb0\xd1\x89\xd0\xb8\xd1\x82\xd1\x8b \xd0\xbb\xd0\xb8\xd1\x87\xd0\xbd\xd1\x8b\xd1\x85 \xd1\x81\xd0\xb2\xd0\xb5\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xb9 \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xb7\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb9, \xd0\xbf\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb8\xd0\xbe\xd0\xb4\xd0\xb8\xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x81\xd0\xba\xd0\xb8 \xd0\xb7\xd0\xb0\xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x88\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x8e\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\xb2\xd0\xbd\xd0\xb5\xd1\x83\xd1\x80\xd0\xbe\xd1\x87\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xba\xd0\xb8 \xd0\xbb\xd0\xb8\xd1\x87\xd0\xbd\xd0\xbe\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xb9.

\r\n\r\n

\xd0\x9c\xd0\xbe\xd0\xb1\xd0\xb8\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb5 \xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xbe \xd0\xbe\xd0\xbd\xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xb9\xd0\xbd

\r\n\r\n

\xd0\x90\xd0\xb7\xd0\xb0\xd1\x80\xd1\x82\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb9 \xd0\xba\xd0\xbb\xd1\x83\xd0\xb1 \xd0\x9f\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb9 \xd0\xa4\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x82\xd1\x83\xd0\xbd\xd0\xb0 \xd0\xb8\xd0\xbc\xd0\xb5\xd0\xb5\xd1\x82 \xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb7\xd0\xbc\xd0\xbe\xd0\xb6\xd0\xbd\xd0\xbe\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x8c \xd0\xb7\xd0\xb0\xd0\xbf\xd1\x83\xd1\x81\xd0\xba\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c\xd1\x81\xd1\x8f \xd1\x81 \xd0\xbf\xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xbd\xd1\x88\xd0\xb5\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xb2 \xd0\xb8 \xd0\xbf\xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xbd\xd1\x88\xd0\xb5\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xb2. \xd0\x94\xd0\xbb\xd1\x8f \xd1\x8d\xd1\x82\xd0\xb8\xd1\x85 \xd1\x86\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb9 \xd0\xb7\xd0\xb0\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xb9\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb2\xd1\x83\xd0\xb5\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\xb0\xd0\xb4\xd0\xb0\xd0\xbf\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xbd\xd0\xb0\xd1\x8f \xd0\xb2\xd0\xb5\xd1\x80\xd1\x81\xd0\xb8\xd1\x8f \xd1\x80\xd0\xb5\xd1\x81\xd1\x83\xd1\x80\xd1\x81\xd0\xb0, \xd1\x87\xd1\x82\xd0\xbe \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb4\xd0\xbd\xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xbd\xd0\xb0\xd1\x87\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb0 \xd0\xb4\xd0\xbb\xd1\x8f \xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xbd\xd1\x8b\xd1\x85 \xd1\x81\xd0\xbc\xd0\xb0\xd1\x80\xd1\x82\xd1\x84\xd0\xbe\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb2 \xd0\x90\xd0\xbd\xd0\xb4\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb8\xd0\xb4 \xd0\xb8 \xd0\xb8\xd0\x9e\xd0\xa1. \xd0\x92\xd1\x8b \xd1\x81\xd0\xbc\xd0\xbe\xd0\xb6\xd0\xb5\xd1\x82\xd0\xb5, \xd0\xba\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xbc\xd0\xb5 \xd1\x8d\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xb3\xd0\xbe, \xd1\x81\xd0\xba\xd0\xb0\xd1\x87\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xbc\xd0\xbc\xd1\x83 \xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xb0\xd1\x80\xd1\x82\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb3\xd0\xbe \xd0\xba\xd0\xbb\xd1\x83\xd0\xb1\xd0\xb0. \xd0\x9a\xd0\xbb\xd0\xb8\xd0\xb5\xd0\xbd\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xbc \xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbc\xd0\xbe\xd0\xbd\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb8\xd1\x80\xd1\x83\xd1\x8e\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\xb2\xd1\x8b\xd0\xbf\xd0\xb0\xd0\xb4\xd0\xb0\xd1\x8e\xd1\x89\xd0\xb8\xd0\xb5 \xd1\x81\xd0\xbf\xd0\xb8\xd1\x81\xd0\xba\xd0\xb8, \xd0\xba\xd0\xbe\xd0\xbc\xd0\xbf\xd0\xb0\xd0\xba\xd1\x82\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb5 \xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xbc\xd0\xb5\xd1\x89\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xb5 \xd0\xba\xd0\xbe\xd0\xbd\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbd\xd1\x82\xd0\xb0 \xd0\xbd\xd0\xb0 \xd1\x8d\xd0\xba\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xbd\xd0\xb5, \xd0\xba\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xbf\xd0\xba\xd0\xb8 \xd1\x83\xd0\xb2\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xb8\xd1\x87\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xbd\xd1\x8b\xd1\x85 \xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xbc\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2.

\r\n\r\n

\xd0\xa1\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xba\xd0\xb8 \xd0\xb2 \xd0\xb0\xd0\xbf\xd0\xbf\xd0\xb0\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xb0\xd1\x85 \xd0\xbd\xd0\xb0 \xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbd\xd1\x8c\xd0\xb3\xd0\xb8

\r\n\r\n

\xd0\x98\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c \xd0\xb2 \xd0\xb0\xd0\xb2\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xbc\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8b \xd0\xbd\xd0\xb0 \xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb0\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbd\xd1\x8c\xd0\xb3\xd0\xb8 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb4\xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xb3\xd0\xb0\xd0\xb5\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\xbf\xd0\xbe\xd1\x81\xd0\xbb\xd0\xb5 \xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xba\xd0\xb8\xd1\x85 \xd0\xbe\xd0\xbf\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd0\xb9: \xd1\x81\xd0\xbe\xd0\xb7\xd0\xb4\xd0\xb0\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xb5 \xd1\x83\xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x82\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb9 \xd0\xb7\xd0\xb0\xd0\xbf\xd0\xb8\xd1\x81\xd0\xb8, \xd0\xb0\xd0\xb2\xd1\x82\xd0\xbe\xd1\x80\xd0\xb8\xd0\xb7\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f, \xd0\xb2\xd0\xbd\xd0\xb5\xd1\x81\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xb5 \xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb7\xd0\xb8\xd1\x82\xd0\xb0. \xd0\x92\xd0\xbd\xd0\xb5\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb8 \xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbd\xd1\x8c\xd0\xb3\xd0\xb8 \xd0\xbd\xd0\xb0 \xd0\xb1\xd0\xb0\xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xbd\xd1\x81 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb4\xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xb3\xd0\xb0\xd0\xb5\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb7 Visa, Perfect Money \xd0\xb8\xd0\xbb\xd0\xb8 Mir. \xd0\x9f\xd0\xbe\xd1\x81\xd0\xbb\xd0\xb5 \xd0\xbc\xd0\xbe\xd0\xb6\xd0\xbd\xd0\xbe \xd0\xb7\xd0\xb0\xd0\xbf\xd1\x83\xd1\x81\xd0\xba\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c \xd1\x81\xd0\xb8\xd0\xbc\xd1\x83\xd0\xbb\xd1\x8f\xd1\x82\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x8b \xd0\xb8 \xd0\xbd\xd0\xb0\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c \xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xbc\xd0\xb5\xd1\x80 \xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xba\xd0\xb8. \xd0\x9d\xd0\xb0\xd1\x87\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xb0\xd1\x8e\xd1\x89\xd0\xb8\xd0\xbc \xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbc \xd1\x81\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb5\xd1\x82\xd1\x83\xd0\xb5\xd0\xbc \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb4\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x80\xd0\xb8\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd0\xbe \xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb7\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb1\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c \xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd1\x83\xd1\x8e \xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xba\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xba\xd1\x83, \xd0\xb2\xd0\xbe\xd1\x81\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xb7\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd0\xb2\xd1\x88\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x8c \xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbc\xd0\xbe-\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb6\xd0\xb8\xd0\xbc\xd0\xbe\xd0\xbc. \xd0\x92\xd1\x8b\xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xbd\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbd\xd1\x8c\xd0\xb3\xd0\xb8 \xd0\xb2\xd1\x8b\xd0\xbf\xd0\xbb\xd0\xb0\xd1\x87\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x8e\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\xb2 \xd0\xbe\xd0\xb1\xd1\x8f\xd0\xb7\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xbc \xd0\xbf\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x8f\xd0\xb4\xd0\xba\xd0\xb5, \xd1\x81\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb4\xd1\x83\xd0\xb5\xd1\x82 \xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xba\xd0\xbe \xd0\xb7\xd0\xb0\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x82\xd1\x8c \xd0\xbf\xd0\xb5\xd1\x80\xd1\x81\xd0\xbe\xd0\xbd\xd0\xb0\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x83\xd1\x8e \xd0\xb8\xd0\xbd\xd1\x84\xd0\xbe\xd1\x80\xd0\xbc\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8e \xd0\xb8 \xd0\xb8\xd1\x81\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x82\xd1\x8c \xd1\x83\xd1\x81\xd0\xbb\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb8\xd1\x8f \xd0\xbe\xd1\x82\xd1\x8b\xd0\xb3\xd1\x80\xd1\x8b\xd1\x88\xd0\xb0.

\r\n\r\n

\xd0\xa0\xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb8\xd0\xb4\xd0\xbd\xd0\xbe\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb8 \xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xb0\xd1\x80\xd1\x82\xd0\xbd\xd1\x8b\xd1\x85 \xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80

\r\n\r\n

\xd0\x93\xd1\x8d\xd0\xbc\xd0\xb1\xd0\xbb\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xbc \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb4\xd0\xbe\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xbb\xd1\x8f\xd0\xb5\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\xb2\xd0\xbd\xd1\x83\xd1\x88\xd0\xb8\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb9 \xd0\xb2\xd1\x8b\xd0\xb1\xd0\xbe\xd1\x80 \xd0\xb4\xd0\xb0\xd1\x8e\xd1\x89\xd0\xb8\xd1\x85 \xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd1\x8b\xd1\x85 \xd0\xb0\xd0\xb2\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xbc\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xb2 \xd0\xb8\xd0\xb7 1200 \xd0\xb8 \xd0\xb1\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb5 \xd1\x81\xd0\xb8\xd0\xbc\xd1\x83\xd0\xbb\xd1\x8f\xd1\x82\xd0\xbe\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2. \xd0\x92 \xd0\xb8\xd1\x85 \xd1\x87\xd0\xb8\xd1\x81\xd0\xbb\xd0\xbe \xd0\xb2\xd0\xba\xd0\xbb\xd1\x8e\xd1\x87\xd0\xb5\xd0\xbd\xd1\x8b \xd0\xb2\xd0\xb8\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbe\xd1\x81\xd0\xbb\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb8, \xd0\xbd\xd0\xb0\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80\xd1\x8b. \xd0\x9f\xd0\xbe\xd0\xbc\xd0\xb8\xd0\xbc\xd0\xbe \xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xb3\xd0\xbe, \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb4\xd1\x83\xd1\x81\xd0\xbc\xd0\xbe\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xbd \xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb \xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xb9\xd0\xb2-\xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80. \xd0\x95\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x8c \xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb7\xd0\xbc\xd0\xbe\xd0\xb6\xd0\xbd\xd0\xbe\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x8c \xd0\xb2\xd1\x8b\xd0\xb1\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c \xd0\xb2\xd0\xb8\xd1\x80\xd1\x82\xd1\x83\xd0\xb0\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd0\xb0\xd0\xb2\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xbc\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8b c \xd0\xbb\xd1\x8e\xd0\xb1\xd1\x8b\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd1\x81\xd1\x8e\xd0\xb6\xd0\xb5\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xbc\xd0\xb8: \xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xbe\xd1\x80\xd0\xb8\xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x81\xd0\xba\xd0\xb8\xd0\xb5 \xd1\x81\xd0\xbe\xd0\xb1\xd1\x8b\xd1\x82\xd0\xb8\xd1\x8f, \xd0\xba\xd0\xbb\xd0\xb0\xd1\x81\xd1\x81\xd0\xb8\xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x81\xd0\xba\xd0\xb8\xd0\xb5 \xd1\x84\xd1\x80\xd1\x83\xd0\xba\xd1\x82\xd1\x8b, \xd0\xb4\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb2\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xb5 \xd0\xbd\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd0\xb8, \xd0\xba\xd0\xbe\xd1\x81\xd0\xbc\xd0\xbe\xd1\x81. \xd0\x92\xd0\xbc\xd0\xb5\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb5 \xd1\x81 \xd1\x8d\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xbc \xd0\xb5\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x8c \xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb7\xd0\xbc\xd0\xbe\xd0\xb6\xd0\xbd\xd0\xbe\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x8c \xd0\xb2\xd1\x8b\xd0\xb1\xd0\xb8\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c \xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80\xd1\x8b \xd0\xbf\xd0\xbe \xd1\x87\xd0\xb8\xd1\x81\xd0\xbb\xd1\x83 \xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd1\x8b\xd1\x85 \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xbe\xd1\x81, \xd0\xb4\xd0\xbe\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xbc \xd0\xbc\xd0\xb5\xd1\x85\xd0\xb0\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbc. \xd0\x9f\xd0\xbe\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c RTP (\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbe\xd1\x80\xd0\xb5\xd1\x82\xd0\xb8\xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x81\xd0\xba\xd0\xbe\xd0\xb3\xd0\xbe \xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb7\xd0\xb2\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xb0 \xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xba) \xe2\x80\x93 \xd0\xbe\xd1\x82 96%. \xd0\x9f\xd0\xbe\xd0\xb4\xd0\xb1\xd0\xb8\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x8f \xd1\x81\xd0\xb8\xd0\xbc\xd1\x83\xd0\xbb\xd1\x8f\xd1\x82\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x8b, \xd0\xb6\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd0\xbe \xd1\x83\xd1\x87\xd0\xb8\xd1\x82\xd1\x8b\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c \xd0\xb8\xd1\x85 \xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb7\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb1\xd0\xbe\xd1\x82\xd1\x87\xd0\xb8\xd0\xba\xd0\xbe\xd0\xb2, \xd1\x81\xd0\xb0\xd0\xbc\xd1\x8b\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbf\xd1\x83\xd0\xbb\xd1\x8f\xd1\x80\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd1\x81\xd1\x87\xd0\xb8\xd1\x82\xd0\xb0\xd1\x8e\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f Igrosoft, MegaJack, Playtech, QuickSpin \xd0\xb8 Microgaming. \xd0\x92\xd1\x8b\xd1\x88\xd0\xb5\xd1\x83\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbc\xd1\x8f\xd0\xbd\xd1\x83\xd1\x82\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd0\xb1\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb4\xd1\x8b \xd0\xbe\xd0\xb1\xd0\xb5\xd1\x89\xd0\xb0\xd1\x8e\xd1\x82 \xd0\xb8\xd0\xbd\xd1\x82\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb5\xd1\x81\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb9 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xbe\xd1\x86\xd0\xb5\xd1\x81\xd1\x81 \xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80\xd1\x8b \xd1\x81 \xd0\xbe\xd1\x80\xd0\xb8\xd0\xb3\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xb0\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd0\xb1\xd0\xbe\xd0\xbd\xd1\x83\xd1\x81\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd1\x8d\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xbc\xd0\xb5\xd0\xbd\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xbc\xd0\xb8.

\r\n\r\n

\xd0\x91\xd0\xbe\xd0\xbd\xd1\x83\xd1\x81\xd0\xbd\xd0\xb0\xd1\x8f \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xb8\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xba\xd0\xb0 \xd0\xbe\xd1\x82 \xd0\x9f\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb9 \xd0\xa4\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x82\xd1\x83\xd0\xbd\xd0\xb0 \xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xbe \xd0\xbe\xd0\xbd\xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xb9\xd0\xbd

\r\n\r\n

\xd0\x9a\xd0\xbb\xd1\x83\xd0\xb1 \xd0\x9f\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb9 \xd0\xa4\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x82\xd1\x83\xd0\xbd\xd0\xb0 \xd0\xb4\xd0\xb0\xd1\x80\xd0\xb8\xd1\x82 \xd1\x81\xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb8\xd0\xbc \xd1\x83\xd1\x87\xd0\xb0\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbc \xd0\xb2\xd1\x8b\xd0\xb3\xd0\xbe\xd0\xb4\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb4\xd0\xb0\xd1\x80\xd0\xba\xd0\xb8 \xd0\xb2 \xd1\x84\xd0\xbe\xd1\x80\xd0\xbc\xd0\xb5 \xd0\xb4\xd0\xbe\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x8b\xd1\x85 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xbe\xd1\x86\xd0\xb5\xd0\xbd\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xb2 \xd0\xb8\xd0\xbb\xd0\xb8 Free Spins \xd0\xb7\xd0\xb0 \xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb7\xd0\xb8\xd1\x82\xd1\x8b. \xd0\x94\xd0\xbb\xd1\x8f \xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb8\xd1\x87\xd0\xba\xd0\xb0 \xd0\xbf\xd0\xb0\xd0\xba\xd0\xb5\xd1\x82 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb5\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb2\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xbd\xd1\x8b\xd1\x85 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb7\xd0\xb5\xd0\xbd\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xb2 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xbe\xd1\x81\xd0\xb8\xd1\x82 \xd0\xb4\xd0\xbe\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x83\xd1\x8e \xd0\xb2\xd1\x8b\xd0\xb3\xd0\xbe\xd0\xb4\xd1\x83 \xd0\xbd\xd0\xb0\xd1\x87\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xb0\xd1\x8f \xd1\x81 \xd0\xbf\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb3\xd0\xbe \xd0\xb2\xd0\xb7\xd0\xbd\xd0\xbe\xd1\x81\xd0\xb0. \xd0\x9f\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb4\xd1\x83\xd1\x81\xd0\xbc\xd0\xbe\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xbd \xd0\xb8 \xd0\xb1\xd0\xb5\xd0\xb7\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb7\xd0\xb8\xd1\x82\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb9 \xd0\xb1\xd0\xbe\xd0\xbd\xd1\x83\xd1\x81 \xd0\xb7\xd0\xb0 \xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8e \xd0\xb0\xd0\xba\xd0\xba\xd0\xb0\xd1\x83\xd0\xbd\xd1\x82\xd0\xb0, \xd0\xba\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x8b\xd0\xb9 \xd0\xbf\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb4\xd0\xb0\xd0\xb5\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\xb1\xd0\xb5\xd1\x81\xd0\xbf\xd0\xbb\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xbd\xd0\xbe. \xd0\xa2\xd0\xb0\xd0\xba\xd0\xb6\xd0\xb5 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb4\xd1\x8f\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\xb0\xd0\xba\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xbd\xd0\xbe\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb8, \xd0\xbb\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb9\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb7\xd1\x8b\xd0\xb3\xd1\x80\xd1\x8b\xd1\x88\xd0\xb8, \xd1\x82\xd1\x83\xd1\x80\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x80\xd1\x8b, \xd0\xb2\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xbc\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xbc\xd0\xbe. \xd0\xa7\xd0\xb5\xd0\xbc\xd0\xbf\xd0\xb8\xd0\xbe\xd0\xbd\xd0\xb0\xd0\xbc \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xb3\xd0\xb0\xd1\x8e\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd1\x86\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb4\xd0\xb0\xd1\x80\xd0\xba\xd0\xb8. \xd0\xa1\xd0\xb0\xd0\xbc\xd1\x8b\xd0\xbc \xd0\xb0\xd0\xba\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xbc \xd0\xba\xd0\xbb\xd0\xb8\xd0\xb5\xd0\xbd\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xbc \xd0\xb4\xd0\xbe\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x83\xd0\xbf\xd0\xbd\xd1\x8b \xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xb4\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb8\xd0\xb4\xd1\x83\xd0\xb0\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb7\xd0\xb5\xd0\xbd\xd1\x82\xd1\x8b. \xd0\x9d\xd1\x8e\xd0\xb0\xd0\xbd\xd1\x81\xd1\x8b \xd0\xb0\xd0\xba\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd0\xb8 \xd0\xb1\xd0\xbe\xd0\xbd\xd1\x83\xd1\x81\xd0\xbd\xd1\x8b\xd1\x85 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb4\xd0\xbb\xd0\xbe\xd0\xb6\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xb9 \xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x81\xd0\xbf\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x8b\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x8e\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\xb2 \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xb7\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd1\x81\xd0\xba\xd0\xbe\xd0\xbc \xd1\x81\xd0\xbe\xd0\xb3\xd0\xbb\xd0\xb0\xd1\x88\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xb8. \xd0\x9f\xd0\xbe \xd1\x83\xd1\x81\xd0\xbb\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb8\xd1\x8f\xd0\xbc \xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xb6\xd0\xb4\xd1\x8b\xd0\xb9 \xd0\xb1\xd0\xbe\xd0\xbd\xd1\x83\xd1\x81 \xd0\xbd\xd0\xb5\xd0\xbe\xd0\xb1\xd1\x85\xd0\xbe\xd0\xb4\xd0\xb8\xd0\xbc\xd0\xbe \xd0\xbe\xd1\x82\xd1\x8b\xd0\xb3\xd1\x80\xd1\x8b\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c \xd1\x81 \xd0\xb2\xd0\xb5\xd0\xb9\xd0\xb4\xd0\xb6\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xbc \xd1\x8540.

\r\n\r\n

\xd0\x9e\xd1\x86\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x82\xd0\xb5 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb4\xd0\xbb\xd0\xbe\xd0\xb6\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x8f \xd0\xba\xd0\xbb\xd1\x83\xd0\xb1\xd0\xb0, \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb9\xd0\xb4\xd1\x8f \xd0\xbc\xd0\xb3\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xbd\xd1\x83\xd1\x8e \xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8e \xd0\xb8 \xd0\xb0\xd0\xba\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb8\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd0\xb2 \xd0\xbf\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb2\xd1\x8b\xd0\xb9 \xd0\xb1\xd0\xb5\xd0\xb7\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb7\xd0\xb8\xd1\x82. \xd0\x98\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x8f \xd0\xbf\xd0\xbb\xd0\xbe\xd1\x89\xd0\xb0\xd0\xb4\xd0\xba\xd0\xb0 \xd0\x9f\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb9 \xd0\xa4\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x82\xd1\x83\xd0\xbd\xd0\xb0 \xd1\x81\xd0\xbe\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb2\xd0\xb5\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb2\xd1\x83\xd0\xb5\xd1\x82 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xb8\xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xbc \xd0\xbc\xd0\xb8\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb3\xd0\xbe \xd0\xb3\xd1\x8d\xd0\xbc\xd0\xb1\xd0\xbb\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xb3\xd0\xb0, \xd0\xb3\xd0\xb0\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xbd\xd1\x82\xd0\xb8\xd1\x80\xd1\x83\xd0\xb5\xd1\x82 \xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xbd\xd0\xbe\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x8c. \xd0\x92\xd0\xb8\xd1\x80\xd1\x82\xd1\x83\xd0\xb0\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd0\xb0\xd0\xb2\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xbc\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8b \xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb7\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb1\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xbd\xd1\x8b \xd0\xbd\xd0\xb0\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xb6\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd0\xb9\xd0\xb4\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xbc\xd0\xb8, \xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb1\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb0\xd1\x8e\xd1\x82 \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb4 \xd1\x83\xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xb5\xd0\xbc Random Number Generator (\xd0\xb3\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xbe\xd1\x80\xd0\xb0 \xd1\x81\xd0\xbb\xd1\x83\xd1\x87\xd0\xb0\xd0\xb9\xd0\xbd\xd1\x8b\xd1\x85 \xd1\x87\xd0\xb8\xd1\x81\xd0\xb5\xd0\xbb).

\r\n\r\n”